ด่วนที่สุด ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 โดยดาวน์โหลดคู่มือและเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่นี่ และกรอกข้อมูลในแบบบันทึก สพฐ.(หน้า 19-27) ส่งกลุ่มนิเทศ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086

Facebook สพป.กจ.3