ด่วนที่สุด ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 2559 โดยดาวน์โหลดคู่มือและเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่นี่ และกรอกข้อมูลในแบบบันทึก สพฐ.(หน้า 19-27) ส่งกลุ่มนิเทศ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย


 

ITA


 

แบบรายงาน
 

แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง


 

คู่มือ /แนวทาง /มาตรการ


  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขที่  777  หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

e-mail : kaned3@kaned3.go.th  Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084   Fax. : (034)-591-086

Copyright © 2021. All Rights Reserved.