แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กรอกแบบรายงานการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 >>>คลิกแบบรายงาน 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086

Facebook สพป.กจ.3