หนังสือเชิญประชุม >> ศธ 04019/ว1779

สามารถตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้ทาง QR Code

>>แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม PLC<<

https://goo.gl/forms/i9q7npwN1uOPp87m2

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086

Facebook สพป.กจ.3