ด่วน ให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินตั้ง โรงเรียนบ้านกองม่องทะ  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน และโรงเรียนเพียงหลวง 3 (รวมห้องเรียนสาขาของแต่ละโรงเรียน) รายงานข้อมูลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560  

คลิกรายงานแบบสำรวจ

หากรายงานข้อมูลไม่ได้ กรุณาติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086

Facebook สพป.กจ.3