ด่วน ให้โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินตั้ง โรงเรียนบ้านกองม่องทะ  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน และโรงเรียนเพียงหลวง 3 (รวมห้องเรียนสาขาของแต่ละโรงเรียน) รายงานข้อมูลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560  

คลิกรายงานแบบสำรวจ

หากรายงานข้อมูลไม่ได้ กรุณาติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย


 

ITA


 

แบบรายงาน
 

แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง


 

คู่มือ /แนวทาง /มาตรการ


  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขที่  777  หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

e-mail : kaned3@kaned3.go.th  Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084   Fax. : (034)-591-086

Copyright © 2021. All Rights Reserved.