1. ประกาศ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เอกสารประกอบการบรรยาย