แจ้ง รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2559 ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูล 10 มิถุนายน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

แบบฟอร์ม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086