เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงาน

Link


ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O6)

การประชาสัมพันธ์ (O7)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)

การดำเนินงาน (O10 - O12)

การปฏิบัติงาน (O13)

การให้บริการ (O14 - O17)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18 - O20)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ (O21 - O24)

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O31)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (O36 - O37)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

แผนป้องกันการทุจริต (O39 - O41)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (O42 - O43)

 

 

 

 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบงานสารสนเทศข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
 


ITA

คู่มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3