เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงาน

Link

ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O9)

การบริหารงาน (O10 - O17)

การบริหารเงินงบประมาณ (O18 - O24)

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)

การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 - O33)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 - O41)

มาตรการภายในป้องกันทุจริต (O42 - O48)

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม


ITA

คู่มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3