เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์








การเงิน




แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง




แบบรายงาน

Link

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ







ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม






ITA

คู่มือ




สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3