กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มบริหารงานบุคคล