กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 กลุ่มกฎหมายและคดี