ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O6)

การประชาสัมพันธ์ (O7)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)

การดำเนินงาน (O10 - O12)

การปฏิบัติงาน (O13)

การให้บริการ (O14 - O17)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18 - O20)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ (O21 - O24)

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29 - O31)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 - O33)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (O36 - O37)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

แผนป้องกันการทุจริต (O39 - O41)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (O42 - O43)