ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์
O1 โครงสร้าง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O3 อำนาจหน้าที่ O8 Q & A
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O9 Social Network
O5 ข้อมูลการติดต่อ การดำเนินงาน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง O10 แผนดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O17 E-Service การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย


 

ITA


 

แบบรายงาน
 

แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง


 

คู่มือ /แนวทาง /มาตรการ


  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขที่  777  หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

e-mail : kaned3@kaned3.go.th  Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084   Fax. : (034)-591-086

Copyright © 2021. All Rights Reserved.