1.ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ

2.ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561 การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ