ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการติดตามฯ

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย


 

ITA






 

แบบรายงาน




 

แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง






 

คู่มือ /แนวทาง /มาตรการ






 



 





 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขที่  777  หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

e-mail : saraban04019@obec.go.th  Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084   Fax. : (034)-591-086

Copyright © 2021. All Rights Reserved.

Facebook