เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงาน

Link


ข้อมูลบุคลากร
 สังกัดสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทตำแหน่ง
ผู้บริหาร
นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ผู้บริหารการศึกษา
นายยศภัค จรัสศุภชยา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ผู้บริหารการศึกษา
 
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางภีรดา หมอดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวภทรลภา สมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นายเกียรติศักดิ์ อารีย์กิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลูกจ้างชั่วคราว
นายภูวิช ฉ่ำวาที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลูกจ้างชั่วคราว
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นางสาวชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นายรังสรรค์ คงเพ็ชรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นายนัฐกร สุยะราช ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นางสุขราศี จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นางสาวปัทมา วิญญูกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
นางบุบผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(1)
จ่าสิบโทวัชริน บางตุ้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางอิศริยา เหลืองทอง นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอรนลิน ทองวัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวเภาสุรัตน์ ศรีชัยนาท นักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุกาญดา บุญอยู่ เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายวีระกิจ เม่งอำพัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางพรทิพย์ ชมภูธวัช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวนิรมล นุ่มเนียม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสุมนา เม่งอำพัน เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ฉาย นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวชนิดา วัฒถากุล   ลูกจ้างชั่วคราว
 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวขนิษฐา เสวกวาปี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวพิมพ์ภาพัฒน์ พระแท่น   ลูกจ้างชั่วคราว
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นายวัธนพัทธ์ อยู่เย็น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวสุนิษา สาลาสุตา เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
นางพิไลพร พิมพ์ใหญ่   ลูกจ้างชั่วคราว
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
 
กลุ่มอำนวยการ
นางสุรีย์ภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวกรรณิกา กาณศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นางสาวลัดดา แสงทอง นักจัดการงานทั่วไป บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
นายชัช นุชเครือ ช่างไม้ชั้น 4 ลูกจ้างประจำ
นายปรัชญา ดาวเรือง ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ลูกจ้างประจำ
นายบุญสม ชูชาติ ช่างไม้ชั้น 4 ลูกจ้างประจำ
นายธีรโชติ เพชรไทย ช่างสีชั้น 4 ลูกจ้างประจำ
นายประเสริฐ สุขกุล ช่างไม้ชั้น 4 ลูกจ้างประจำ
นายธนาคาร สุทธิ นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวเกษร รักษา แม่บ้าน ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสมศรี สุวรรณศรี ยาม ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวหทัยภัทร ฤทธิรงค์ นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวสุจิตรา วงศาโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว
นายเมืองมนต์ อารีย์กิจ ยาม ลูกจ้างชั่วคราว
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม) บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบงานสารสนเทศข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
 


ITA

คู่มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3