สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่ตั้ง เลขที่ 777 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เบอร์สำนักงาน 034-591111 , 034-591084
เบอร์ Fax. สำนักงาน 034-591086
ผอ.สพป.กจ.3 ต่อ 11
หน้าห้อง ผอ.สพป.กจ.3 ต่อ 15
รอง ผอ.สพป.กจ.3 : นายศุภชัย  มากสมบูรณ์ ต่อ 12 
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 13
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 
ผอ.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 
ห้องพนักงานขับรถ ต่อ 25
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 18
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) ต่อ 22
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 17
งานวินัยและนิติการ ต่อ 23
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 20 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 21
ห้องประชุม 2 (อาคารใหม่) ต่อ 24
ห้องประชุม 1 (อาคารเก่า) ต่อ 24
เบอร์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน / ภัยภิบัติ 034-591084

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086

Facebook สพป.กจ.3