เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงาน

Link


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

ข้อมูลทั่วไป

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคลสำคัญต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษาอื่น ๆ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม มีการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลที่เรียกว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย และสถานศึกษา ดังนี้

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  3. กลุ่มนโยบายและแผน
  4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน
  10. สถานศึกษา

 

สภาพทั่วไป

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบล ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

          มีภารกิจในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ                 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

          - ทิศเหนือ               ติดจังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และประเทศสหภาพเมียนมา

          - ทิศตะวันออก          ติดอำเภอศรีสวัสดิ์

          - ทิศใต้                  ติดอำเภอเมืองกาญจนบุรี

          - ทิศตะวันตก           ติดประเทศสหภาพเมียนมา โดยมีทิวเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ

  

สภาพทางภูมิศาสตร์

          สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปเป็นป่าไม้และภูเขา มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ ทำให้เส้นทางการเดินทางมีลักษณะคดเคี้ยวตามไหล่เขาและอ่างเก็บน้ำ พื้นที่บางส่วนอยู่ในแนวตะเข็บชายแดน หรือเขตอุทานแห่งชาติ บางพื้นที่มีสภาพการสื่อสารที่ไม่สะดวก จำเป็นต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านจานดาวเทียม ความเร็วประมาณ 1 – 4 Mbps ทำให้สัญญาณ ไม่สม่ำเสมอ รวมถึงไม่สามารถติดต่อกับสังคมภายนอกได้ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงฤดูมรสุม

          อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี อยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน คือ แนวรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ จัดอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยง การออกแบบก่อสร้างอาคารในพื้นที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาคารที่สร้างใหม่ต้องเป็นแบบที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบงานสารสนเทศข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
 


ITA

คู่มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3