เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงาน

Link


 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (3 ภาษา)
 ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 
ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

 


 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ติดตามรับชมรายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบงานสารสนเทศข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
 


ITA

คู่มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3