ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

 


 


ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
  
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
(สพฐ.สัญจร)

ติดตามรับชมรายการ
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086

Facebook สพป.กจ.3