ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

 ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


 

  
  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
(สพฐ.สัญจร)

ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศ

ข้อมูล 10 มิถุนายน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

แบบฟอร์ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086