Model สำนักงานเขตพื้นที่
จุดเน้นเชิงนโยบาย สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ
Fix Active Learning ให้ครู
เรียนรู้สู่ 1 อาชีพ 1 ดนตรี 1 กีฬา
พัฒนาอาคารสถานที่ให้น่าเรียน
  1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่
  2. ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย


 

ITA


 

แบบรายงาน
 

แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง


 

คู่มือ /แนวทาง /มาตรการ


  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

เลขที่  777  หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

e-mail : saraban@kaned3.go.th  Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084   Fax. : (034)-591-086

Copyright © 2021. All Rights Reserved.

Facebook